Lược sử

Brand.tenhieu.com

[Giới thiệu ngắn gọn về tổ chức này]

Trang lược sử này được cập nhật bởi History.vn cho các tổ chức của Ename.vn

Thông tin

Các thành viên: Brand.Ename.vn

Lược sử: Brand.History.vn

Danh tiếng: Brand.Repute.vn

Đã tài trợ: Brand.Sponsor.vn

Than phiền về tổ chức này: Brand.complain.vn

Cảnh báo về tổ chức này: Brand.warning.vn

Lược sử

Ngày 12/2/2019 Name.engineer.vn thành lập Brand.tenhieu.com

Các thành viên đầu tiên của đội

Name1.engineer.vn

Name2.engineer.vn

Name3.engineer.vn

Ngày 12/3/2020 Brand.tenhieu.com thành lập Brand.rennghe.com

Ngày 12/2/2022 Brand.rennghe.com đạt danh hiệu Brand.quality.vn/1

Ban lãnh đạo

Ngày 12/2/2021 Brand.Ename.vn được sáng lập bởi Name.Bidanh.com 

Ngày 12/2/2022 Name.Bidanh.com chuyển quyền sở hữu Brand.Ename.vn cho Name2.Bidanh.com

Lược sử của thành viên

Ngày 22/03/2020 thành lập Brand.Ename.vn 

Ngày 22/03/2020 thành lập Brand.Architect.vn

Ngày 22/03/2020 thành lập Brand.Engineer.vn